Rauma: (02) 838 0400
Pori: (02) 632 4422

Perintö- ja lahjaveron muutos

Perintö- ja lahjaverolaki on muuttunut olennaisesti 1.1.2008 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä. Suurimmat muutokset aiempaan ovat olleet seuraavat:

  • Verotettavan perintöosuuden alaraja on korotettu 3.400 eurosta 20.000 euroon.
  • Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys on korotettu 6.800 eurosta 60.000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3.400 eurosta 40.000 euroon.
  • Lahjaverolle on säädetty erillinen asteikko ja pienimmän verotettavan lahjan määrää on korotettu 3.400 eurosta 4.000 euroon.
  • Kolmas veroluokka on poistettu kokonaan.

Mitä muutokset käytännössä tarkoittavat? Alle 20.000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa. Perinnön ollessa tasan 20.000 euroa veron määrä I veroluokassa on 100 euroa ja yli 20.000 euron menevältä osalta veroprosentti on 10. Esimerkiksi 30.000 euron perinnöstä vero on (30.000 – 20.000 x 10 % 100) 1.100 euroa. II veroluokassa vero on kaksinkertainen. 

Puolisovähennyksellä on merkitystä vain silloin, kun leski on perillisasemassa. Leski voi olla perillisenä joko testamentin saajana tai silloin, kun puolisoilla ei ole rintaperillisiä. Yksinkertaistettuna puolisovähennys tarkoittaa sitä, että perillisasemassa tai testamentin saajana olevan puolison on maksettava veroa vasta, jos puolisoiden yhteenlasketun varallisuuden arvo ylittää 160.000 euroa. Merkitystä ei ole sillä, kumman puolison nimissä omaisuus on, koska avio-oikeuden nojalla saatua määrää ei veroteta. Viimeksi sanottu koskee tilannetta, jossa puolisoilla ei ole avioehtoa. Avioehto saattaa vaikuttaa veroseuraamuksiin.

Alaikäisyysvähennykseen on lain mukaan oikeutettu sellainen perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oli oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin ei ollut täyttänyt 18 vuotta. Alaikäisyysvähennyksen osalta on huomattava, että se koskee vain kuolinhetkellä lähintä perillistä. Toisin sanoen alaikäisyysvähennystä ei ole mahdollista saada esimerkiksi silloin, jos perintö siirretään isovanhemmalta hänen elossa olevan lapsensa (=lähimmän perillisen) yli suoraan lastenlapselle. Käytännössä alaikäisyysvähennys tarkoittaa sitä, että alaikäinen suorittaa perintöveroa vasta 60.000 euron arvoisesta perinnöstä. 

Perintö- ja lahjaverolla on aiemmin ollut sama veroasteikko eli lahjaa ja perintöä on verotettu samalla tavalla. Nyt lahjaverolla ja perintöverolla on omat asteikkonsa ja olennaisin muutos on se, että lahjan verovapauden alaraja on 4.000 euroa kun perinnön verovapauden alaraja on 20.000 euroa. 

Kolmannen veroluokan poistaminen tarkoittaa sitä, että veroluokkia on enää kaksi. Kolmanteen veroluokkaan kuuluvat eli kaukaiset sukulaiset ja vieraat on siirretty toiseen veroluokkaan, jossa perinnöstä tai lahjasta menevän veron määrä on kaksinkertainen ensimmäiseen veroluokkaan nähden. Poistetussa kolmannessa veroluokassa vero oli kolminkertainen. Myös ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä on laajennettu perinnönjättäjän puolison lapsen rintaperillisen, suoraa ylenevää polvea olevien perillisten sekä ottolapsisuhteessa olevien osalta.

Edellä mainitut uudistukset pienentävät merkittävästi paitsi lasten ja puolisoiden myös täysin vieraiden perintöverorasitusta. Kolmanteen veroluokkaan kuuluva saattoi aiemmin joutua maksamaan perinnöstään veroa noin 48 %. Nyt veron määrä maksimissaan on noin 32 %. Edellä mainittujen muutosten ohella on muistettava se, että lasten verorasitusta keventää huomattavasti myös leskelle perintökaaren nojalla kuuluva oikeus pitää puolisoiden asunto hallussaan, koska tällöin verotettavasta perintöosuudesta vähennetään lesken hallintaoikeus. Esimerkiksi 53 – 58 vuotiaan lesken hallintaoikeuden arvo on käytännössä 50 % asunnon verotettavasta arvosta. 

Perintö- ja lahjaveron muutos antaa oivat mahdollisuudet tulokselliseen verosuunnitteluun. Verosuunnittelu kuitenkin kannattaa aloittaa ajoissa, esimerkiksi testamentin laatimisella tai vanhan testamentin päivittämisellä. Lakiuudistus tarjoaa yksinkertaiset eväät useiden tuhansien eurojen verosäästöille.   
 

Asianajaja Raine Ylikoski

Rauma: Valtakatu 3 B 1 26100 Rauma | Pori: Antinkatu 13 B 55 28100 Pori Vastuuvapautuslause
Toteutus Digiteekki Oy